Skipsfart er transport av varer eller personer til vanns med fartøyer. Et dominerende prinsipp i internasjonal skipsfart siden Navigasjonsakten ble opphevet i 1850, har vært at eksportører og importører fritt skal kunne velge de skip de ønsker for sine transporter. Flaggdiskrimineringen har lenge hatt et begrenset omfang, men representerer en trussel mot vareeiernes frie valg av transportør og dermed mot rederier som opptrer som transportører mellom andre havner enn hjemlandets, slik som norsk skipsfart. Hele artikkelen