Reindriftsagronom, tidligere stillingsbetegnelse på offentlig tjenestemann som skulle være kontaktledd mellom reindriftsutøveren og reindriftsforvaltningen; hadde veiledende og rådgivende funksjoner. Var sekretær for områdestyret for et reinbeiteområde og la frem innstillinger til de vedtak som skulle treffes der. Det var én reindriftsagronom i hvert av de seks reinbeiteområdene i Norge. Tidligere kalt lappefogd.