Elever på grunnskolens ungdomstrinn kan få tilbud om å ta fag fra videregående opplæring. De aktuelle fagene er engelsk (140 timer), matematikk praktisk (140 timer), matematikk teoretisk (140 timer), naturfag (140 timer), fremmedspråk (225 timer) og samfunnsfag (84 timer). Ordningen er basert på et samarbeid mellom en ungdomsskole og en videregående skole. Ingen elever i grunnskolen har rett til et slikt tilbud. En ungdomsskoleelev som tar fag fra videregående opplæring, vil kunne få fritak fra gjenstående timer i tilsvarende fag i grunnskolen. Dersom det ikke blir frigitt tilstrekkelig mange timer, kan eleven bruke inntil 60 pst. av faget utdanningsvalg (68 av 113 timer) til fag fra videregående opplæring. En annen mulighet er å ta fag fra videregående opplæring i tillegg til tilsvarende ungdomsskolefag.