Sulfolan, løsemiddel som benyttes innen kjemisk industri og raffinerivirksomhet ved utvinning av aromatkjemikalier, rensing av gasser m.m. Fargeløs forbindelse med smeltepunkt 27,5 °C og kokepunkt 285 °C. Systematisk navn tetrahydrotiofen –1,1-dioksid.