Satellittbilde, billedprodukt, enten direkte eller avledet på grunnlag av billeddata fra optisk sensor, termisk sensor eller billeddannende radarinstrument i kunstige jordobservasjonssatellitter (se jordobservasjon). Bildene kan enten være fargekodet eller i svart/hvitt. Gjengivelse av såkalte naturlige farger er relativt sjelden benyttet. Man benytter som oftest et nøye utvalg av falsk farge-komposisjoner for å få frem ønsket informasjon til tolkeren av f.eks. multispektrale eller hyperspektrale optiske billeddata eller radarbilder basert på ulike polarisasjonskombinasjoner og/eller ulike radarbånd (se radar).