Pepinomosaikkvirus, virus som forårsaker sykdom på tomat. Viser seg som mosaikk og gule flekker på blad, deformerte blad og ujevn farging på fruktene (flamming). Sykdommen kan føre til store avlingstap og regnes i dag blant de mest alvorlige virussykdommene på tomat i Europa. Viruset er meget smittsomt og spres fra syke til friske planter ved kontakt. Redskap, hender, klær, kasser og fottøy kan hurtig og effektivt spre viruset fra en plante til de øvrige plantene i veksthuset. Med hjemmel i matloven er det fastsatt bestemmelser for bekjempelse av pepinomosaikkvirus. Det innebærer blant annet meldeplikt til offentlig myndighet ved mistanke om angrep av sykdommen. Bekjempes ved bruk av friske, sykdomskontrollerte småplanter og omfattende hygieniske tiltak.