passasjerbefordring - til sjøs

Er regulert i sjøloven av 24. juni 1994 kap. 15. Kapittelet inneholder dels regler om partenes gjensidige plikter og rettigheter, dels bestemmelser om bortfrakterens (rederens) ansvar for tap som voldes passasjeren under befordringen. De sistnevnte bestemmelser bygger på en rekke punkter i Athen-konvensjonen om passasjerbefordring til sjøs av 1974. Konvensjonen ble ikke ratifisert av Norge, først og fremst fordi den ansvarsgrense som konvensjonen fastsatte for personskade per passasjer, ble ansett å være for lav. Ved en tilleggsprotokoll av 1990 ble grensen hevet betydelig, og sjøloven er nå også på dette punktet på linje med konvensjonen (lovens § 422). Konvensjonen er likevel ikke ratifisert. På bakgrunn av Scandinavian Star-forliset i 1990 ønsker man først å få utredet spørsmålet om tvungen ulykkesforsikring av passasjerer eller, alternativt, objektivt rederansvar for passasjerskader kombinert med tvungen ansvarsforsikring.

Rederen er ansvarlig for tap som voldes ved at en passasjer dør eller kommer til skade under befordringen, og for tap av reisegods, dersom tapet skyldes feil eller forsømmelse av rederen selv eller av skipets mannskap eller andre som rederen svarer for. Bevisbyrden påhviler som hovedregel passasjeren. Er tapet inntruffet i forbindelse med forlis, sammenstøt, stranding, eksplosjon, brann eller feil ved skipet, er det imidlertid rederen som har bevisbyrden for at det ikke er noe å bebreide rederiet. Bortsett fra tilfeller hvor ledelsen i rederiet har gjort seg skyldig i grov forsømmelse, kan rederen begrense sitt ansvar. Se også rederansvaret.

Loven begrenser sterkt gyldigheten av vernetingsklausuler i befordringsavtalen; passasjeren (eller de etterlatte) skal bl.a. alltid ha rett til å saksøke rederen på det avtalte avgangssted eller bestemmelsessted.

Lovens regler om bortfrakterens ansvar for passasjerer og reisegods kan ikke fravikes til skade for passasjeren i norsk og nordisk fart, ved fart fra eller til en nordisk stat, eller ved annen befordring som etter norske lovvalgsregler er undergitt norsk rett.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg