Karragenalger, fellesnavn for rødalger som benyttes som råstoff for fremstilling av karragenan. I det nordlige Atlanterhavet er det særlig krusflik og vorteflik som benyttes. Den tørkede blandingen av disse går under navnet «irsk mose». I de senere årene har slektene Eucheuma og Kappaphycus fått stor betydning som karragenalger. Disse algene hører hjemme i varmere farvann og dyrkes i stor stil bl.a. på Filippinene.