Imider, klasse av kjemiske forbindelser. Imider betegner i uorganisk kjemi forbindelser som inneholder imidionet, NH2–. Dette kan tenkes avledet av ammoniakk, NH3, ved avspalting av to protoner (hydrogenioner). I organisk kjemi betegner imider forbindelser som inneholder grupperingen –NH–, gjerne knyttet til to syreradikaler som f.eks. i glutarsyreamid Dette er et basismolekyl for flere legemidler, bl.a. glutetimid.