Ikke-krigførende personer, personer som ikke tilhører de væpnede styrker, med andre ord sivilbefolkningen. Deres rettsstilling under krigen er regulert av Genève-konvensjonene med tilleggsprotokoller. For så vidt de deltar i kamp, er de ikke beskyttet av regler som gjelder for krigførende. Grensen mellom krigførende og ikke-krigførende er i praksis ikke alltid klar, særlig pga. økt bruk av geriljasoldater.