Frostsprengning, mekanisk forvitring hvor vann trenger inn i sprekker i berggrunnen og sprenger den i stykker ved frysning. Frostsprengningen skyldes vannets volumutvidelse på 9 % når det går over fra flytende til fast form. Frostsprengningen blir først effektiv nå temperaturen i berget faller til ca. - 5 oC og alt vannet er frosset. Stadige temperatursvingninger omkring 0 °C har liten virkning. Frostsprengning skaper blokkmark og urer, og er årsak til steinsprang.