Enhetsfront, parole som Den kommunistiske internasjonale brukte i kampen for å vinne arbeidermassen for kommunistisk politikk. Etter at revolusjonsbølgen var ebbet ut vinteren 1920–21 og store arbeidermasser trådte ut av kommunistenes rekker og tilbake til sosialdemokratene, sendte Den kommunistiske internasjonales kongress 1921 ut parolen om enhetsfront mellom kommunister og sosialdemokrater til forsvar for de resultater arbeiderne hadde oppnådd i revolusjonsperioden. Enhetsfronten skulle gjelde umiddelbare dagsoppgaver, ikke de langsiktige mål. De samarbeidende organisasjoner skulle prinsipielt opprettholde sin organisatoriske selvstendighet. Erfaringene viste imidlertid at dette ikke alltid var mulig. I tiden etter den annen verdenskrig ble det gjort flere forsøk fra kommunistisk hold på å få i stand en slik samling.