Elementærkvant, den minstemengda som en fysisk målbar størrelse normalt kan forekomme i. Enkelte størrelser, spesielt elektrisk ladning og (bane-) spinn (drivmoment, også kalt bevegelsesmengde-moment) forekommer i naturen bare som heltallige multipla av en tilsvarende minste størrelse, en naturkonstant som kalles elementærkvantum. Det negative og positive elektriske elementærkvantum svarer til henholdsvis elektronets og protonets ladning. (Se elementærladning.) Elementærkvantet for spinn er ℏ (Plancks konstant h, dividert med 2π), mens partiklers egenspinn opptrer i minstekvanter av ℏ/2.