Capitis deminutio, betegner i romerretten tilintetgjøring eller endring av en romers rettslige personlighet (caput). Man sondret mellom capitis maxima, som stilte vedkommende utenfor samfunnet og inntrådte når en romersk borger mistet friheten, f.eks. ved å bli slave eller krigsfange, capitis media, tap av borgerlige rettigheter, f.eks. på grunn av landsforvisning, og capitis minima, tap av stilling som medlem av en bestemt familie, f.eks. ved døtres giftermål, ved adopsjon og emansipasjon.