Balanserte styrker, styrker som er satt sammen av elementer fra forskjellige forsvarsgrener på en slik måte at de best mulig kan bli i stand til å løse sitt oppdrag. Under organisering av det norske forsvar legges det vekt på at de disponible resurser fordeles på forsvarsgrenene slik at det samlede forsvar blir sterkest mulig. Innen det militære NATO-samarbeidet tar man sikte på å oppnå en balansert forsvarsinnsats når alle deltagende nasjoners styrker blir sett under ett.