Bærbuskbladfall, soppsykdom på solbær, stikkelsbær, rips og alperips forårsaket av sekksporesoppen Drepanopeziza ribis, med konidiestadiet Gloeosporidiella ribis. Sykdommen fører til mørkebrune, tettsittende flekker på bladene. Flekkene flyter etter hvert sammen, slik at større deler av bladet drepes og tørker inn, og bladet kan da falle av for tidlig. Sterke angrep fører til redusert bæravling og dårlig tilvekst det påfølgende år. Soppen overvintrer i døde blad, og om våren spres sekksporene til de nye bladene. I bladflekkene dannes konidier, som spres med regnsprut til andre blad. Det er forskjell mellom sortene i mottagelighet for sykdommen. Angrep kan forebygges ved å fjerne bladene under buskene, og ved sprøyting med et egnet kjemisk plantevernmiddel om våren, evt. i vekstsesongen.