Anvisningsmyndighet, myndighet til å anvise til utbetaling midler av en kasse. Slik myndighet tilligger for statskassens vedkommende Kongen, den utøves i alminnelighet av Finansdepartementet, for spesielle utgiftsposter av andre departementer, fylkesmannen eller andre.