anke - straffesaker - kjennelser og beslutninger

Anke - straffesaker, begjæring om overprøving av en domstolsavgjørelse fra en overordnet domstol.

Avgjørelser en domstol treffer som ikke endelig avgjør en straffesak, treffes ved kjennelse eller beslutning.

Slike avgjørelser kan, med mindre annet er bestemt i loven, ankes til en overordnet domstol innen 14 dager etter at avgjørelsen er meddelt sakens parter. Hvis det er en mistenkt person i saken, må avgjørelsen meddeles for vedkommende personlig. Ansvaret for at meddelelse finner sted ligger hos den domstol som har avsagt avgjørelsen. Ansvaret kan ikke overlates til politiet.

Anke kan inngis av den mistenkte eller dennes advokat samt av den som fører saken for påtalemyndigheten. Der den fornærmede har ankerett, kan anken også inngis av bistandsadvokat etter analogi fra reglene for prosessfullmakt.

Anken inngis til den domstol som har truffet den avgjørelse som angripes. Hvis domstolen ikke omgjør sin avgjørelse, skal saken straks oversendes ankedomstolen.

Hvis fristen på 14 dager etter meddelelse er oversittet, kan en anke likevel tas under behandling dersom fristoversittelsen ikke kan belastes den ankeberettigede.

Den overordnede domstolen kan dersom anken fører frem enten oppheve den underordnede domstol sin avgjørelse, eller selv treffe realitetsavgjørelse i saken.

En ankeavgjørelse fra lagmannsrett kan ankes videre til Høyesteretts ankeutvalg, men normalt bare dersom det er gjort feil under saksbehandlingen eller rettsanvendelsen i lagmannsretten.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg