anbudskonkurranse

Anbudskonkurranse, formbundet framgangsmåte ved tildeling av oppdrag om levering av varer, utførelse av en tjeneste eller entrepriseoppdrag for en anbudsinnbyder, et såkalt anbud.

Anbudsregler

I offentlig sektor er anbudskonkurransen underlagt EØS-regler om offentlige anskaffelser.

Hovedregelen for statlig og kommunal kontraktstildeling på EØS-nivå, det vil si med beløp som overstiger såkalte terskelverdier, er at formen anbudskonkurranse skal brukes. Den er gitt i forskrift 7.4.2006 nr. 402 med hjemmel i lov om offentlige anskaffelser 16.6.1999 nr. 69.

Innen forsyningssektoren, det vil si innen vannforsyning, energi, transport og telekommunikasjon, gjelder en egen forskrift 7.4.2006 nr. 403. Norsk olje- og gassindustri er underlagt EØS-regler og loven av 1999, men her gjelder egne regler.

Man skiller mellom mellom åpen og begrenset anbudskonkurranse, avhengig av om anbudsinnbyder har kunngjort oppdraget generelt eller bare for oppdragstakere eller leverandører som forutsettes å ha de aktuelle (pre)kvalifikasjoner.

Hendelsesforløp

Aktuelle kandidater for oppdraget utarbeider, uten kjennskap til hverandre, pristilbud basert på anbudsinnbyders forhåndskunngjorte anbudsinnbydelse. Denne bygger på og viser til det mer utførlige konkurransegrunnlag.

Kunngjøring for offentlige oppdrag skjer i Doffin, som er databasen for offentlige innkjøp. For anskaffelser som overstiger EØS-terskelverdien kunngjøres de i Tenders Electronic Daily (TED). Sammen med konkurransegrunnlaget skal denne gi nødvendige opplysninger om kvalifikasjonskrav, spesifikasjoner, tildelingskriterier og kontraktsvilkår.

Anbud i henhold til konkurransegrunnlaget leveres i lukket konvolutt innen anbudsfristen, og kan deretter ikke tilbakekalles eller endres.

Ved anbudsåpningen registreres tilbudene og føres til anbudsprotokollen. Deretter gjennomføres en intern anbudskontroll og evaluering, der anbudsinnbyderen gjennomgår tilbudene med sikte på å avdekke feil samt vurdere hvilket tilbud som bør velges.

Innen privat sektor er det vanlig at anbudsinnbyder forbeholder seg å stå helt fritt til å anta eller forkaste et hvilket som helst av tilbudene – samt å forkaste samtlige. Ved offentlige oppdrag står anskaffelsesmyndigheten mindre fritt.

Konkurransen kan avlyses dersom det foreligger saklig grunn til det, men tildeling av kontrakt må følge de forskriftsbestemte regler om tildeling enten til laveste pris eller tildeling til det av tilbudene som fremstår som det økonomisk mest fordelaktige.

Kravet om at bare rent økonomiske vurderinger er relevante, skal ikke tas helt bokstavlig. Også miljøhensyn kan tillegges vekt, forutsatt at slike kvaliteter er direkte knyttet til den enkelte anskaffelse. Offentlige innkjøpere er pålagt å ta hensyn til livssykluskostnader og miljømessige konsekvenser av anskaffelsen.

Klage

De innleverte tilbud er endelige og kan ikke endres i tiden mellom anbudsfristens utløp og endelig avtale. Det er i denne fasen ikke adgang til å forhandle verken om pris eller om leveransens omfang.

Forkastede eller avviste tilbydere kan i offentlig sektor klage til Klagenemnd for offentlige anskaffelser. EØS' tilsynsorgan er EFTAs Overvåkingsorgan, ESA. Anbudsfeil kan resultere i erstatningsansvar for anskaffelsesmyndigheten.

Skjult prissamarbeid mellom tilbyderne innbyrdes med sikte på å «fordele» oppdragene er forbudt både etter EØS' konkurranseregler og etter norsk konkurranselovgivning.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg