En anbudskonkurranse er en formbundet fremgangsmåte ved tildeling av oppdrag om å utføre et arbeid, levering av varer eller tjenester, eller utførelse av et entrepriseoppdrag for en anbudsinnbyder eller oppdragsgiver. Leverandøren, kjøperen eller anbyderen inngir sitt tilbud til oppdragsgiveren gjennom et anbud.

En anbudskonkurranse kan gjennomføres på ulike måter gjennom ulike regulerte fremgangsmåter, som ofte betegnes som anskaffelsesprosedyrer. Reglene som regulerer anskaffelsesprosedyrene er ulike i offentlig og privat sektor.

Anskaffelsesprosedyrer

En anskaffelsesprosedyre er en regulert fremgangsmåte som en oppdragsgiver følger for gjennomføring av en anbudskonkurranse.

I offentlig sektor følger anskaffelsesprosedyrene av lov 17. juni 2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven) og forskrift 12. august 2016 nr. 974 om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften). Se offentlig anskaffelse. I privat sektor er anskaffelsesprosedyrene avtaleregulerte, typisk gjennom standardavtaler som NS 8400 Regler for anskaffelser til bygg og anlegg ved anbudskonkurranse og NS 8410 Regler for anskaffelser til bygg og anlegg ved konkurranse med forhandlet prosedyre.

Det er flere vanlige anskaffelsesprosedyrer.

Åpen anbudskonkurranse

I en åpen anbudskonkurranse kan alle interesserte leverandører inngi tilbud/anbud. Forhandlinger mellom oppdragsgiveren og leverandørene er ikke tillatt. Se anskaffelsesforskriften § 23-6 i offentlig sektor og NS 8400 i privat sektor.

Begrenset anbudskonkurranse

I en begrenset anbudskonkurranse kan alle interesserte leverandører levere en forespørsel om å delta i konkurransen. Bare de leverandørene som blir invitert av oppdragsgiveren, kan inngi tilbud/anbud. Forhandlinger mellom oppdragsgiveren og leverandørene er ikke tillatt. Se anskaffelsesforskriften § 23-6 i offentlig sektor og NS 8400 i privat sektor.

Åpen tilbudskonkurranse

I en åpen tilbudskonkurranse kan alle interesserte leverandører inngi tilbud/anbud. Oppdragsgiveren skal etter tilbudsfristens utløp beslutte om han vil ha dialog med leverandørene eller ikke. Se anskaffelsesforskriften § 9-2 i offentlig sektor. Åpen tilbudskonkurranse gjelder bare for anskaffelser som gjennomføres etter del 2 i anskaffelsesforskriften, det vil si anskaffelser som er under visse EØS-fastsatte terskelverdier.

Begrenset tilbudskonkurranse

I en begrenset tilbudskonkurranse kan alle interesserte leverandører levere en forespørsel om å delta i konkurransen. Bare de leverandørene som blir invitert av oppdragsgiveren, kan inngi tilbud/anbud. Oppdragsgiveren skal etter tilbudsfristens utløp beslutte om han vil ha dialog med leverandørene eller ikke. Se anskaffelsesforskriften § 9-2 i offentlig sektor. Åpen tilbudskonkurranse gjelder bare for anskaffelser som gjennomføres etter del 2 i anskaffelsesforskriften, det vil si anskaffelser som er under visse EØS-fastsatte terskelverdier.

Konkurranse med forhandling

Ved konkurranse med forhandling har oppdragsgiveren adgang til å forhandle med én eller flere leverandører etter innhenting av konkurrerende tilbud. Se anskaffelsesforskriften § 13-2 og § 13-3 i offentlig sektor og NS 8410 i privat sektor.

Direkte anskaffelse

Direkte anskaffelse skjer ved at oppdragsgiveren henvender seg direkte til én eller flere leverandører. I anskaffelsesforskriften omtales dette som anskaffelse uten offentlig kunngjøring.

Anbudsregler

I offentlig sektor er anskaffelsesprosedyrene underlagt EØS-regler om offentlige anskaffelser.

Hovedregelen for statlig og kommunal kontraktstildeling på EØS-nivå, det vil si med beløp som overstiger såkalte terskelverdier, er at anskaffelsesprosedyren anbudskonkurranse (enten åpen anbudskonkurranse eller begrenset anbudskonkurranse, se ovenfor) skal brukes. De nærmere reglene følger av anskaffelsesloven og anskaffelsesforskriften, begge av 2016.

Innen forsyningssektoren, det vil si innen vannforsyning, energi, transport og telekommunikasjon, gjelder en egen forskrift: forskrift 12. august 2016 nr. 975 om innkjøpsregler i forsyningssektorene (forsyningsforskriften). Norsk olje- og gassindustri er underlagt EØS-regler og anskaffelsesloven av 2016, men her gjelder egne regler.

Hendelsesforløp

Aktuelle kandidater for oppdraget utarbeider, uten kjennskap til hverandre, pristilbud basert på anbudsinnbyders/oppdragsgivers forhåndskunngjorte anbudsinnbydelse. Denne bygger på og viser til det mer utførlige konkurransegrunnlaget.

Kunngjøring for offentlige oppdrag skjer i Doffin (Database for offentlige innkjøp). For anskaffelser som overstiger EØS-terskelverdien kunngjøres de i TED (Tenders Electronic Daily). Sammen med konkurransegrunnlaget skal denne gi nødvendige opplysninger om kvalifikasjonskrav, spesifikasjoner, tildelingskriterier og kontraktsvilkår.

Anbud i henhold til konkurransegrunnlaget leveres i lukket konvolutt innen anbudsfristen, og kan deretter ikke tilbakekalles eller endres.

Ved anbudsåpningen registreres anbudene/tilbudene og føres inn i anbudsprotokollen. Deretter gjennomføres en intern anbudskontroll og evaluering, der anbudsinnbyderen gjennomgår anbudene/tilbudene med sikte på å avdekke feil samt vurdere hvilket tilbud som bør velges.

Innen privat sektor er det vanlig at anbudsinnbyder forbeholder seg å stå helt fritt til å anta eller forkaste et hvilket som helst av tilbudene – samt å forkaste samtlige. Ved offentlige oppdrag står anskaffelsesmyndigheten mindre fritt.

Konkurransen kan avlyses dersom det foreligger saklig grunn til det, men tildeling av kontrakt må følge de forskriftsbestemte regler om tildeling enten til laveste pris eller tildeling til det av tilbudene som fremstår som det økonomisk mest fordelaktige.

Kravet om at bare rent økonomiske vurderinger er relevante, skal ikke tas helt bokstavlig. Også miljøhensyn kan tillegges vekt, forutsatt at slike kvaliteter er direkte knyttet til den enkelte anskaffelse. Offentlige innkjøpere er pålagt å ta hensyn til livssykluskostnader og miljømessige konsekvenser av anskaffelsen.

Klage

De innleverte anbudene/tilbudene er endelige og kan ikke endres i tiden mellom anbudsfristens utløp og endelig avtale. Det er i denne fasen ikke adgang til å forhandle verken om pris eller om leveransens omfang.

Forkastede eller avviste tilbydere kan i offentlig sektor klage til Klagenemnd for offentlige anskaffelser (KOFA). EØS' tilsynsorgan er EFTAs Overvåkingsorgan, ESA. Anbudsfeil kan resultere i erstatningsansvar for anskaffelsesmyndigheten.

Skjult prissamarbeid mellom tilbyderne innbyrdes med sikte på å «fordele» oppdragene er forbudt både etter EØS' konkurranseregler og etter norsk konkurranselovgivning.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg