terskelverdi - økonomi

Betegnelse som refererer til det nominelle virkeområde for EU/EØS-basert regelverk om kjøp av varer og tjenester til stat, kommuner og offentlig eide eller kontrollerte foretak, nedfelt i forskrifter til lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser (omfattende lovreform 2006). For kontrakter med omfang som overstiger EØS terskelverdier, skal prosedyren være i henhold til nasjonal gjengivelse EUs Direktiver 2004/17/EF og 2004/18/EF, der hovedregelen for offentlige kontrakter er at kontrakter skal tildeles etter anbudskonkurranse (s. d). Terskelverdiene varierer med kontraktstypen og følger i norske forhold av forskrift 7. april 2007 nr 402 § 2-2, som gir EØS-reglene i forskriftens Del I og III anvendelse på vare- og tjenestekontrakter med anslått verdi over 1,7 mill. eksl. mva og 43.5 mil. ekskl. mva for bygge- og anleggskontrakter. For statlige myndigheter settes allikevel grensen for vare- og tjenestekontrakter allerede ved 1,1 mill. Det gjelder særlige regler for bl. a. forsknings- og utviklingstjenester, teletjenester og kontrakter på området WTO (Government Procurement Agreement). Terskelverdiene beregnes på grunnlag av oppdragsgivers forsvarlige forhåndsanslag av det samlede kontraktsbeløp som vil komme til utbetaling f.eks. mva – medtatt opsjoner og eventuell forlengelse av kontrakten. En planlagt anskaffelse kan ikke deles opp for å omgå prosedyrekravene, og terskelverdiene beregnes for alle kontrakter i tilknytning til anskaffelser – både varekjøp og tjenesteoppdrag, i bygg og anlegg både entrepriser og rådgivende tjenester.

Forskjellig fra EØS terskelverdier er de såkalte nasjonale terskelverdier, det vil si beløpsgrenser for anvendelse av forskriftens noe enklere regler for statlige og kommunale anskaffelser som i omfang ikke kommer opp på EØS-nivå. Slike anskaffelser skal som hovedregel tildeles etter 2006-forskriftens Del I og II, der anbudskonkurranse ikke er påbudt, det vil bl.a. si myndigheten kan tildele oppdrag etter konkurranse med forhandling. Den nedre – nasjonale – grense for anvendelsen av disse reglene er satt ved 500 000 og avgrenses oppad mot EØS terskelverdiene.

Forskriften lister opp noen unntak der kontrakter mellom 500 000 og EØS-nivå allikevel faller utenom forskriftens formelle prosedyrekrav. Dette gjelder hvor det bare er én leverandør i markedet, det gjelder en usedvanlig fordelaktig kjøpssjanse eller et hastetilfelle, avlysning etter forutgående feilslått konkurranse om oppdraget – samt ved uforutsette tilleggsytelser til allerede eksisterende kontrakt. I disse tilfellene – og for kontrakter med anslått verdi i området 100 000–500 000 – gjelder bare lovens alminnelige regler og forskriftens Del 1. Det er i slike tilfelle gitt noen summariske regler om kunngjøring og protokollering samt regler om enkel skjemadokumentasjon for HMS- og skatteforhold.

For anskaffelser under 100 000 settes det ikke formelle krav til anskaffelsen ut over generelle forbud mot diskriminering, habilitetskrav for beslutningstakere og rådgivere, offentlighet mv. Ved dette er det satt et kompromiss i forhold til kommunenes ønsker om å kunne utforme egne regler for anskaffelser under EØS-nivå.

Brudd på regelverket kan bestå i at anskaffelsesmyndigheten forsømmer å kunngjøre kontrakten fordi man feiltolker prosedyrekravene eller de nasjonale terskelverdier. En utbredt feil består i at anskaffelsesmyndigheten med urette antar at et oppdrag kan tildeles i såkalt egenregi, og derfor formløst til et foretak som eies eller kontrolleres av det offentlige, men som etter EØS-retten skal behandles som en frittstående leverandør i markedet. Ved grove brudd i form av slike «direkte kjøp» uten å følge EØS-kravene, eller kravene for anskaffelser på nivå for nasjonale terskelverdier, kan Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) fra 2007 ilegge såkalt overtredelsesgebyr, svarende til lignende regler i konkurranselovgivningen (Konkurransetilsynet).

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg