Affidavit, i Commom Law en frivillig avgitt skriftlig erklæring om faktiske omstendigheter, hvis riktighet utstederen har bekreftet med sin ed. Eden må avlegges for kompetent myndighet, f.eks. en advokat, som er commissioner for oaths. Affidavit benyttes som bevisdokument, i noen utstrekning også under rettergang.