Common Law, den sedvanerett, basert på domstolsavgjørelser, som har sin opprinnelse i England i middelalderen (se Case Law) og de rettssystemer som har utviklet seg på basis av denne, særlig i engelsktalende land. Som motsetning til Common Law står dels de skrevne lover, statute laws; dels de rettsprinsipper av en mer elastisk natur som ble skapt gjennom den særlige rettspleie kongens kansler utøvde i tilfeller hvor Common Law ikke strakk til (billighetsrett, se Equity); dels special law, som f.eks. kirkens rett; og dels fremmed rett.