Vestspitsbergenstrømmen, den grenen av Den norske atlanterhavsstrømmen som fortsetter nordover langs kontinentalsokkelskråningen vest for Bjørnøya og Svalbard. Noe av vannet i denne strømmen svinger vestover og følger med Østgrønlandstrømmen sørover, men mesteparten fortsetter i Polhavet som en strøm på 200–500 meters dyp. Her foretas det en rundreise mot urviseren, før det strømmer ut gjennom Framstredet og følger Østgrønlandstrømmen som underliggende varmere og saltere vann.