Presterødkilen naturreservat, en vel kilometerlang brakkvannskil med omliggende våtmarksområder i Tønsberg kommune, Vestfold, fredet ved kgl.res. 4. juli 1969. Reservatet er et av de viktigste fugleområder på Østlandet. Det rommer en sjelden hekkefuglfauna og er viktig beiteområde for trekkende vannfugler vår og høst. Industri og annen bebyggelse legger beslag på store arealer omkring Presterødkilen naturreservat, og bare en liten del av det opprinnelige våtmarksområdet omfattes av fredningen, 867 daa. Området står på listen over viktige internasjonale verneverdige våtmarksområder (Ramsar-konvensjonen).