PRINCE2
PRINCE2 inneholder fire elementer. Modellen bygger på et sett av grunnleggende prinsipper. Den består av syv sentrale prosjektprosesser og definerer syv temaer som er gjennomgående for alle prosessene. Modellen tilpasses de aktuelle prosjektomgivelsene.
PRINCE2
Av .
Lisens: CC BY SA 3.0

PRINCE2 er en prosjektmodell som bruker en strukturert metodikk for gjennomføring av prosjekter. Modellen utgjør et rammeverk som kan tilpasses til ulike bruksområder. PRINCE2 kan benyttes på alle typer av prosjekter uavhengig av størrelse, kompleksitet, sted, kultur osv. Den må imidlertid tilpasses den aktuelle prosjektsituasjonen eller prosjektmiljøet.

Faktaboks

Etymologi

forkortelse for engelsk PRojects IN Controlled Environments

PRINCE2 ble utviklet i 1990-årene etter et initiativ fra den britiske regjeringen. Metoden har fått stor utbredelse og brukes i dag i mer enn 150 land. I Norge har Digitaliseringsdirektoratet utarbeidet en egen prosjektmodell (Prosjektveiviseren) for styring av offentlige digitaliseringsprosjekter basert på PRINCE2. Flere kommersielle selskaper tilbyr opplæring og sertifisering for PRINCE2.

Innhold

Metoden benytter seks prestasjonsmål som er innbyrdes avhengige: tid, kostnad, kvalitet, omfang, risiko og gevinst. Det er tre grupper av interessenter: virksomheten, brukerne og leverandørene.

Metoden bygger på syv grunnleggende prinsipper og omfatter syv temaer som beskriver prosjektarbeidet. Den definerer syv prosesser for gjennomføring. Hver prosess inneholder et antall aktiviteter.

Prosjektmedarbeiderne vil kunne ha ulike roller og ansvarsområder i et prosjekt. Modellen beskriver ni slike roller.

Syv prinsipper

PRINCE2 bygger på syv prinsipper som er basert på både god og dårlig erfaring med tidligere prosjekter. Prinsippene skal bidra til god praksis i prosjektgjennomføringen.

De syv prinsippene er:

 1. Prosjektet har kontinuerlig fokus på den forretningsmessige forankringen.
 2. Prosjektteamet henter erfaring fra tidligere prosjekter.
 3. Prosjektet har definerte og aksepterte roller og ansvarsområder i en organisasjon som er opptatt eierens, brukernes og leverandørenes interesser.
 4. Prosjektet planlegges og følges opp etter en fasemodell.
 5. Prosjektet har et definert toleranseområde for hvert prosjektmål for å avgrense delegert myndighet (avviksstyring).
 6. Prosjektet har fokus på de produkter som skal leveres og deres kvalitet.
 7. PRINCE2 er tilpasset den aktuelle prosjektsituasjon ut fra størrelse, kompleksitet, betydning, kapabilitet og usikkerhet.

Syv temaer

PRINCE2 inneholder syv metodiske temaer som gir veiledning til hvordan prosessene skal gjennomføres. De syv temaene er:

 1. Business-case — utvikle en idé til et investeringsforslag og forankre prosjektets mål hos prosjektledelsen.
 2. Organisering — definere roller og ansvar for prosjektmedarbeiderne.
 3. Kvalitet — angi hvilke kvalitetskrav som stilles samt hvordan de skal forankres og følges opp.
 4. Planer — beskrive trinnene i utvikling av planer og hvilke verktøy som kan benyttes.
 5. Usikkerhet — angi hvordan usikkerhet i prosjektet skal håndteres.
 6. Endring — beskrive hvordan oppståtte problemer som påvirker prosjektoppfølgingsreferansen skal vurderes og håndteres i form av endringer.
 7. Fremdrift — definere beslutningsprosessen for godkjenning av planer, kontrollere fremdrift i forhold til prestasjonsmålene og angi hvordan avvik skal eskaleres.

Syv prosesser

For å sikre trinnvis progresjon i gjennomføringen definerer PRINCE2 syv prosesser. For hver prosess beskrives hensikt, mål, sammenheng og aktiviteter. De syv prosessene er:

 1. Oppstart av prosjektet — oppnå fullmakt til å starte prosjektet og til å forplikte prosjektteamet.
 2. Eierstyring av prosjektet — definere av samhandling mellom eier og prosjektorganisasjon.
 3. Initiere et prosjekt — utarbeide prosjektmandat med planer for gjennomføring der alle seks prestasjonsmål er angitt.
 4. Kontrollere en fase — styre hvordan hver enkelt fase skal gjennomføres.
 5. Styre produktleveranser — definere teamleders rolle i arbeidet med å fremskaffe prosjektets produkter og skape samhandling mellom prosjektleder og teamleder.
 6. Lede en faseovergang — styre overgangen fra en fase til den neste.
 7. Avslutte prosjektet — godkjenne prosjektets produkter og evaluere måloppnåelse og prestasjon.

Roller og ansvar

Effektiv gjennomføring forutsetter at prosjektmedarbeiderne har klart definerte roller og ansvarsområde.

PRINCE2 definerer ni roller:

 • Prosjektstyre — er ansvarlig overfor eieren for prosjektets suksess og har fullmakt til å instruere prosjektet. Den har også ansvar for kommunikasjon mellom prosjektledelsen og eksterne interessenter.
 • Prosjekteier — har det overordnede ansvar for prosjektet og skal sikre at business-casen innfris.
 • Seniorbruker — har ansvar for å spesifisere behovene fra brukerne av prosjektets produkter.
 • Seniorleverandør — skal ivareta interessene til de som implementerer produktene og er ansvarlig for kvaliteten.
 • Prosjektleder — har ansvar for daglig ledelse av prosjektet på vegne av styringsgruppen.
 • Teamleder — har ansvar for ansvar for deler av prosjektet angitt av prosjektleder.
 • Prosjektsikring — skal ivareta interessene til primærinteressentene og skal være uavhengig i forhold til prosjektleder.
 • Endringsansvarlig — har ansvar for å godkjenne endringer etter delegering fra styringsgruppen.
 • Prosjektstøtte — ivaretas av prosjektleder eller delegeres til en person eller enhet, for eksempel et prosjektkontor.

Historikk

I 1980 tok den britiske regjeringen et initiativ til å utvikle en standard prosjektmodell som skulle gi en løsning på vanlige problemer som ble erfart i deres prosjekter. Initiativet ble inspirert av et rammeverk, PROMPT, utviklet i privat sektor. PROMPT står for «Project Resource Organisation Management and Planning Techniques». Det inneholdt en modul, PROMPT II, beregnet på styring av IT-prosjekter med en livssyklus med seks prosjektfaser:

 • Initiering
 • Spesifisering
 • Design
 • Utvikling
 • Installasjon
 • Drift

I 1989 lisensierte den britiske regjeringen PROMPT II og The Central Computer and Telecommunications Agency implementerte denne og foretok justeringer for å skape en ny standard. Denne ble kalt PRINCE og var i likhet med PROMPT II beregnet på IT-prosjekter.

PRINCE ble lansert i 1990 og fikk raskt omfattende bruk. Den ble også benyttet på andre store statlige prosjekter enn IT-prosjekter.

PRINCE ble vurdert som for rigid for små prosjekter, og fikk derfor mindre utbredelse i privat sektor.

I 1996 ble PRINCE2 utgitt. Den var videreutviklet etter konsultasjon med om lag 150 europeiske organisasjoner. Den nye versjonen innebar en forenkling og generalisering. Den dekker alle typer av prosjekter.

En større revisjon ble foretatt i 2009 og 2017. I 2013 overtok selskapet AXELOS Ltd eierskapet til PRINCE2.

PRINCE2 er godt dokumentert gjennom offisielle publikasjoner fra OGC (Office of Government Commerce) fra 2009. En norsk offisiell utgave ble utarbeidet for OGC av Metier OEC i 2010.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

 • Office of Government Commerce (2009). Directing Successful Projects with PRINCE2. London, The Stationary Office.
 • Office of Government Commerce (2009). Managing successful projects with PRINCE2. London, The Stationary Office.
 • Office of Government Commerce (2010). Styring av vellykkede prosjekter med PRINCE2. London, The Stationary Office

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg