Marsilio Ficino var en italiensk filosof og forfatter og den italienske renessanses første platoniker. Han grunnla et filosofisk akademi i Firenze etter gresk mønster. Hans hovedverk, Theologia platonica, er et forsøk på å bygge bro mellom den kristne doktrine og de platonske, eller mer presist, nyplatonske ideer. Ficino oversatte alle Platons skrifter til latin og bidrog dermed effektivt til platonismens og nyplatonismens gjenfødelse. Blant hans elever var Pico della Mirandola.