Karl-Marx-Stadt, 1953–90 navn på den tyske byen Chemnitz.