Forsvarsrådet, et permanent råd, etablert 1934 (ny instruks 1971), med oppgave å formidle orientering og samarbeid mellom militære myndigheter og sivile myndigheter hvis virksomhet er av særlig betydning for Norges forsvar. Forsvarsrådet ble forelagt til behandling utenrikspolitiske spørsmål av betydning for den militærpolitiske vurdering av forsvarstiltak, viktige militære spørsmål og saker av betydning for sivilforsvaret og totalforsvaret i det hele. Det bestod av statsministeren (formann), utenriksministeren, forsvarsministeren (nestformann), justisministeren, finansministeren, nærings- og handelsministeren, samferdselsministeren, regjeringsråden, utenriksråden, forsvarsråden, Forsvarssjefen, direktøren for Forsvarets forskningsinstitutt, sjefen for Fellesoperativt hovedkvarter og direktøren for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Rådet ble nedlagt i 2007.