Ficks diffusjonslover, to grunnleggende matematiske lover for diffusjon, oppstilt av Adolf Fick (1829–1901) i 1855. Ficks første lov sier at diffusjonsstrømmen J er proporsjonal med konsentrasjonsgradienten for det aktuelle stoffet: J = –D(dc/dx), der D, diffusjonskoeffisienten, er et makroskopisk mål for tilsvarende atomers og molekylers bevegelighet. Minustegnet angir at strømmen går mot lavere konsentrasjon. Sammenhengen mellom konsentrasjonen av det aktuelle stoffet og tiden diffusjonen har pågått er gitt i Ficks andre lov.