Den Kongelige Norske Fortjenstorden, norsk fortjenstorden opprettet av kong Olav 5 ved kgl.res. 14. juni 1985; statuttene ble kunngjort 18. juni 1986. Ordenen har tre grader: storkors, kommandør (delt i to klasser: kommandør med stjerne og kommandør), og ridder. Ordenen kan tildeles utenlandske statsborgere og norske borgere bosatt i utlandet som belønning for særlig fortjenstfullt virke for norske interesser, dessuten til utenlandske offentlige tjenestemenn for diplomatiske og konsulære fortjenester. I praksis er ordenen også blitt tildelt enkelte norske borgere bosatt i Norge. Den har erstattet St. Olavs orden som utmerkelse for utenlandske diplomater under ambassadørnivå når disse fratrer sin tjeneste i Norge. Ordenstegnet er et forgylt Olavskors med en krone i hvert hjørne, i midten et likearmet rødt kors med Kongens kronede monogram. Det bæres i et mørkeblått vatret bånd.