Administrative begreper i luftfarten

Luftfart, ferdsel med luftfartøyer, i henhold til FN's utarbeidede luftfartsbestemmelser. Det er oppnevnt et eget FN-styrt organ for luftfart, som betegnes ICAO (International Civil Aviation Organization). I Norge er Samferdselsdepartementet øverste myndighet for luftfart. Departementet utøver sin myndighet blant annet gjennom Avinor og Luftfartstilsynet. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Administrative begreper i luftfarten

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Ola Nordal

Inneholder 14 artikler:

E

  1. ETOPS

N

  1. NOTAM

V

  1. VFR