Barnevern er det arbeidet som gjøres fra samfunnets side for å hjelpe vanskeligstilte barn, i form av råd, veiledning og hjelpetiltak fra barnevernstjeneste, og omsorgsovertakelse med videre. Barnevernslovens formål er å «sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid» «bidra til at barn og unge møtes med trygghet, kjærlighet og forståelse» og «bidra til at barn og unge får gode og trygge oppvekstvilkår» Barnevernsloven gjelder for barn under 18 år, men barnevernets tiltak kan opprettholdes til fylte 25 år dersom den unge samtykker. Hele artikkelen