Barnevern

Barnevern, det arbeid som gjøres fra samfunnets side for å hjelpe vanskeligstilte barn, i form av råd, veiledning og hjelpetiltak fra barnevernstjeneste, og omsorgsovertakelse mv.Lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 har som formål «å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid» og «å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstkår».Med «barn» menes aldersgruppen 0-18 år, men barnevernets tiltak kan opprettholdes til fylte 23 år dersom den unge samtykker.. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Barnevern

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Andreas Tjernshaugen

Inneholder 11 artikler: