Fenomenologi

Fenomenologi er et begrep som vanligvis referer til en filosofisk tradisjon med utspring i Edmund Husserls filosofi og metode. I enkelte kontekster brukes det også i en videre forstand, til å referere til de kvalitative, eller fenomenale aspektene ved vår erfaring generelt. Som et fagområde innenfor filosofien står fenomenologien i skjæringspunktet mellom bevissthetsfilosofi, språk- og meningsfilosofi, epistemologi og metafysikk. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Sigurd Hovd

Redaktør

Gunn Hild Lem

Inneholder 10 artikler:

E

  1. epoche