Maringeologi, gren av geologien som behandler prosesser og avleiringer utenfor kysten. Maringeologiske undersøkelser utføres ved geofysiske metoder, for eksempel seismikk, og ved direkte prøvetaging med skraping og boring. Undersøkelsene har gjerne et praktisk formål, som tekniske forundersøkelser for broer, undersjøiske tunneler, kabler og resursleting, men mye av utviklingen innen moderne maringeologi skyldes generelle, rent vitenskapelige undersøkelser i dyphavet. Hele artikkelen