Globigerinaslam, lyst, leirholdig kalkslam, i hovedsak dannet av skallmateriale fra planktoniske foraminiferer (oftest slekten Globigerina). Finnes på store havdyp fra 750 til 6000 m og dekker ca. 126 mill. km2 av havbunnen, dvs. nær halvparten av dyphavsområdene.