Tropisk tømmer, trevirke som hogges i tropiske områder, hovedsakelig tropisk regnskog. Industriell skogsdrift er hovedårsak til ødeleggelsen av tropeskogene, både direkte ved flatehogst og indirekte ved veibygging som gjør områdene tilgjengelige for oppdyrking og avsviing. Rovdrift på tropeskogene truer urbefolkning og artsmangfold, og mange av områdene er blitt tilplantet etter hogst med hutigvoksende eukalyptusarter. Disse monokulturene har ikke regnskogens opprinnelige artsmangfold, og er i tillegg utsatt for sykdommer og skadedyr.