Tilleggsreserver, de likvide midler som forretnings- og sparebanker kan pålegges å holde med hjemmel i § 8 i lov av 25. juni 1965 om adgang til regulering av penge- og kredittforholdene (kredittloven). Tilleggsreserven skal utgjøre en nærmere angitt prosent av bankens utlånsøkning fra et nærmere bestemt tidspunkt. Tilleggsreserven skal plasseres som innskudd på separat foliokonto i Norges Bank og kommer i tillegg til eventuelle reservekrav pålagt med hjemmel i andre paragrafer i kredittloven. Tilleggsreserver på utlånsøkningen er betraktet som et ekstraordinært virkemiddel, som bare tas i bruk når det er av særlig stor betydning å få dempet utlånsøkning fra bankene på kort tid. Dette virkemiddelet ble siste gang benyttet i 1987.