Studentting, fellesorgan for studenter ved universiteter og høyskoler som er knyttet til en studentsamskipnad. Studenttingets oppgaver er å velge studentrepresentanter til samskipnadens styre og andre organer, å drøfte og uttale seg om spørsmål som angår samskipnaden og dens virksomhet og eventuelt ta opp andre saker som studenttinget anser som viktige for studentene.