Spydglans, eldre betegnelse for en del metalliske mineraler (sulfosalter) som danner langstrakte krystaller, f.eks. kobberspydglansen wittichenitt, Cu3BiS3, og blyantimonspydglansen jamesonitt, Pb4FeSb6S14.