Skleroskop, apparat til måling av et materiales hardhetsgrad. Registrerer hvor høyt en kule el.l. spretter etter fall ned på materialet fra en bestemt høyde. Ved denne metoden er det egentlig elastisitetsegenskapene som måles (jfr. sklerometer).