Seise, det å bestryke porøse flater av mur, gips og lignende, slik at de blir tette og at løse partikler bindes. Flatene kan deretter overmales med vanlig maling. Til seising brukes en fortynnet lakk eller limløsning (seis).