Arbeidstvistloven, lov om arbeidstvister av 27. januar 2012 nr. 9. Arbeidstvistloven er den grunnleggende lov innenfor den kollektive arbeidsrett og inneholder regler blant annet om inngåelse, varighet og oppsigelse av tariffavtaler, mekling i tarifftvister og prosessordningen for Arbeidsretten. Arbeidstvistloven gjelder for statlig og kommunal sektor, mens den sentrale lov om kollektiv arbeidsrett i statlig sektor er tjenestetvistloven, som imidlertid på noen punkter må suppleres med arbeidstvistlovens bestemmelser. Arbeidstvistloven av 2012 erstattet den tidligere arbeidstvistloven av 1927, mens vår første arbeidstvistlov var av 1915.