Medievridning, sentralt begrep i analysen av moderne medier. Henspiller på det fenomen at personer og institusjoner innretter sin virksomhet mot hva mediene vil være interessert i, og at aktiviteten i samfunnet dermed blir vridd mot medienes prioriteringer. Begrepet er særlig knyttet til diskusjonen omkring Maktutredningen som ble igangsatt av regjeringen i 1972, og som bl.a. skulle utrede massemedienes makt i samfunnet.