Betegnelse for alle former av volumforminskning, men særlig brukt i forbindelse med gasser. Man skjelner mellom to yttergrenser, nemlig adiabatisk kompresjon, når gassen ikke tilføres eller taper varme, og isotermisk kompresjon, når temperaturen holdes konstant under prosessen. Både grensetilfellene og alle kompresjonsprosesser mellom dem benevnes med fellesnavnet polytropisk.