Førerkort
Førerkort
Av /NTB.
Digitalt førerkort
Digitalt førerkort
Av .

Førerkort er en tillatelse som man får av offentlig myndighet til å kjøre motorvogn. Førerkort kan gjelde for én eller flere bestemte motorvogngrupper. Førerkort inndeles i klasser som er fastlagt gjennom internasjonale konvensjoner.

Faktaboks

Også kjent som
sertifikat

I Norge utstedes førerkort av Statens vegvesen. Det stilles krav til edruelighet og god vandel, helse og førlighet, og det kreves at man har bestått førerprøve. Bestemmelser om førerkort og førerprøve er gitt i forskrifter av Samferdselsdepartementet.

Hvis føreren er fylt 16 år og har de nødvendige ferdighetene, finnes det enkelte unntak fra førerkortplikten. Dette gjelder mindre og saktegående motorvogner. For moped må førere under 20 år, og som ikke har førerkort for motorsykkel, bil eller traktor, gjennomgå obligatorisk opplæring.

Klasseinndeling

Førerkort utstedes i 10 klasser og kombinasjoner av disse. Klasseinndelingen svarer i hovedtrekk til inndelingen i de fleste europeiske land og bygger på den internasjonale konvensjonen om veitrafikk, Wien-konvensjonen av 1968.

Førerkortklasser med aldersgrenser

Klasse Omfatter Aldersgrense
A1 Lett motorsykkel, snøscooter 16 år
A Motorsykkel (mellomtung: 18 år; tung: 21 år) 18 eller 21 år
B Personbil, varebil 18 år
BE Personbil med tilhenger 18 år
C1 Lett lastebil 18 eller 21 år¹
C1E Lett lastebil med tilhenger 18 eller 21 år¹
C Lastebil 18 eller 21 år¹
CE Vogntog 18 eller 21 år¹
D1 Minibuss 21 år
D1E Minibuss med tilhenger 21 år
D Buss 21 år
DE Buss med tilhenger 21 år
E Tilhenger og tilhengerredskap (tillegg til klasse B, C1, C, D1 og D) (tilhenger over 750 kg: 21 år) 18 eller 21 år
S Beltemotorsykkel 16 år
T Traktor 16 år
M 147 Tre- og firehjuls moped 16 år

¹ = 21 år for kjøretøy over 7,5 tonn

Opplæring og prøveperiode

For å få førerkort i klasse B blir det stilt krav om fullført sikkerhetskurs på øvingsbane (tidligere kjent som «glattkjøring»), kjøring i trafikk og mørkekjøring.

Fra 1995 er det innført en ordning med prøveperiode for førerkort på to år som anmerkes på førerkortet ved førstegangsutstedelse av førerkort i klasse B. Dersom politiet inndrar førerkortet i denne perioden på grunn av brudd på trafikale atferdsregler, må det avlegges ny fullstendig førerprøve. Etter bestått prøve får man nytt førerkort med to års prøvetid.

Førerkort i klassene C, C1, D og D1 kan bare utstedes til personer som har bestått førerprøve klasse B.

Gyldighet og helsekrav

Førerkort i klassene A, A1, B, BE, S og T utstedes vanligvis med ubegrenset (livsvarig) gyldighet. Etter fylte 70 år kreves helseattest for at førerkortet skal være gyldig. Gyldighetstiden for klassene C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 og D1E er normalt fem år.

Førerkortinnehavere skal tilfredsstille nærmere bestemte krav til helse avhengig av hvilken type motorvogn førerkortet skal gjelde for. Kravene omhandler for eksempel synsevne og tilstander som kan føre til anfall med bevissthetstap som epilepsi, diabetes og hjertesykdom. Førerkortinnehaveren har selv plikt til å søke lege dersom vedkommende er i tvil om helsekravene er tilfredsstilt. Legen skal melde fra til fylkesmannen dersom kravene ikke lenger er oppfylt. Førerkortinnehaveren skal da levere førerkortet til politiet. Fylkesmannen kan i særlige tilfeller gi dispensasjon fra helsekravene. En klage over et vedtak fra fylkesmannen i slike saker avgjøres av Helsedirektoratet.

Fra 1. oktober 2016 er det innført helt nye helsekrav ved erverv og fornyelse av førerkort. Disse finnes i Vedlegg 1 til førerkortforskriften.

Førerkortet kan inndras for alltid eller for et begrenset tidsrom dersom innehaveren blir ilagt straff eller er domfelt for en straffbar handling. Dette kan også skje dersom politiet har skjellig grunn til å tro at innehaveren ikke fyller vilkårene for å ha førerkort. Førerkortet skal inndras av politiet for minst ett år dersom innehaveren blir dømt for eksempel for promillekjøring. Førerkortet kan beslaglegges av politiet når det er skjellig grunn til å tro at innehaveren har begått en straffbar handling som vil føre til inndragning av førerkortet senere.

Vegdirektoratet fører et sentralt dataregister over alle innehavere av førerkort og dem som har fått det inndratt eller beslaglagt.

Utenlandske førerkort

Gyldig førerkort utstedt i annet land innenfor EØS-området gjelder normalt for kjøring i Norge i samsvar med sitt innhold. Hvis innehaveren får fast bopel i Norge, kan førerkortet byttes til norsk førerkort i tilsvarende klasser.

Motorvognførere med gyldig utenlandsk førerkort utstedt utenfor EØS-området og som oppholder seg i landet i inntil ett år, kan føre utenlandskregistrert motorvogn i Norge. Det er et krav at førerkortet er utstedt i land som er tilsluttet Genèvekonvensjonen av 1949 eller Wien-konvensjonen av 1968 om veitrafikk. Under opphold i Norge som varer inntil tre måneder, kan den som har førerkort i klasse A, A1 eller B føre norskregistrerte motorvogner. Dersom førerkortinnehaveren tar fast bopel i Norge, gjelder utenlandsk førerkort for klasse A, A1 og B i tre måneder for kjøring i Norge. For kjøring etter dette er det gitt særlige regler om overgang til norsk førerkort.

Den som er fast bosatt i Norge og som erverver førerkort i land utenfor EØS-området kan ikke bruke dette førerkortet i Norge. Visse unntak gjelder for personer som arbeider eller studerer i utlandet.

Internasjonalt førerkort

Kongelig Norsk Automobilklub, Motorførernes Avholdsforbund, Norges Automobil-Forbund og Norges Lastebileier-Forbund kan utstede internasjonalt førerkort for kjøring med motorvogn i land som er partner i veitrafikkonvensjonen forutsatt at søkeren har gyldig norsk førerkort.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Helde, Roger (2019): Juss i veitrafikk og trafikkopplæring. Fagbokforlaget. ISBN: 9788245023084, Finn boken

Kommentarer (2)

skrev Tor-Ivar Krogsæter

Jeg var av den oppfatning at Vegvesenets siste opplysninger tilsier at livsvarig utstedt førerkort EØS-modell 1 nå må fornyes innen 2032; dette fremkommer ikke av artikkelen. Det hadde også vært fint om det stod en oversikt over de ulike førerkortene, inkludert de gamle typene, her. Hva med en historisk seksjon med bilde av landets første førerkort? Det må da la seg gjøre å oppdrive via Digitalarkivet?

svarte Roger Helde

Hei Thor-Ivar!
Takk for innspill som vi tar med oss når vi denne høsten skal oppdatere artikkelen. Jeg skal undersøke om vi kan sette i flere bilder - og det er riktig som du skriver at førerkortet EØS-modell 1, må fornyes det innen 1. januar 2033.

Ha en fin dag!

vh. Roger Helde

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg