Elektrolytisk raffinering, metode for å rense metaller. Det urene metallet er anode, mens det rensede metallet utfelles på katoden i en elektrolyse. Et viktig eksempel er kobber. Kobber fra anoden går i oppløsning i elektrolytten, mens edlere metaller og uløselige forbindelser faller ut som anodeslam. Ved katoden felles kobber ut, mens uedlere metaller forblir i løsningen. Denne prosessen gir kobber med en renhet på over 99,9 %. Anodeslammet er i dette tilfellet verdifullt og kan inneholde betydelige mengder sølv og gull, foruten ikke-metaller som arsen og antimon.