De sententia ferenda, "ut fra dommen slik den bør være", betegnelse for den rettsoppfatning som anbefales lagt til grunn av domstolene som gjeldende rett. Jf. de lege ferenda og de lege lata.