De lege ferenda, "ut fra loven slik den bør være", juridisk faguttrykk for argumentasjon med sikte på hvordan loven bør være uten hensyn til hvordan den er, med andre ord såkalte lovgivningspolitiske betraktninger eller hensyn. Slike argumenter brukes både når en lov ønskes innført, opphevet eller endret. Bare sjelden brukes uttrykket ved avgjørelsen av en tvist hvor gjeldende rett er tvilsom og hensyn de lege ferenda derfor kan gjøre utslaget. Sml. de lege lata og de sententia ferenda.