De lege lata, i henhold til gjeldende rett. Uttrykket brukes i juridiske fremstillinger som motsetning til de lege ferenda.