Arkivalier, dokumenter og aktstykker som oppbevares i et arkiv, uavhengig av hvilket lagringsmedium som er valgt (papir, mikrofilm, elektronisk m.m.). Arkivalier benyttes om alle typer av korrespondanse, trykksaker, datafiler, tegninger, fotografier osv. som skal arkiveres. Begrepet arkivalier blir likevel ikke benyttet i lov og retningslinjer for arkiv. Arkivlovens § 2 inneholder både en generell definisjon av dokument og av begrepet arkiv. Det følger av disse definisjonene og av Riksarkivarens retningslinjer hvilke dokumenter som etter loven hører til i arkiv. I arkivfaget betegnes disse til vanlig som arkivdokumenter.